Föreläsning & utbildning

Jag vill att mina föreläsningar och utbildningar ska leda till förändring i någon form! Att ”bara” inspirera och ge en energikick är som att dricka ett glas juice – det ger en kick för stunden men varar inte särskilt länge.

Anlitar du mig som föreläsare eller utbildare börjar vi med att prata igenom din organisations förutsättningar och behov. Vilken är målgruppen? Vilka effekter hoppas du på att uppnå? Hur ska du dra nytta av dem på längre sikt?

Jag vill hjälpa dig att initiera en ny vana genom insikt! Jag föreläser och utbildar inom ämnesområden som jag har både teoretisk grund i och lång arbetslivserfarenhet inom. Det är din garanti för att slippa hemmasnickrade modeller och floskler!

Hur kan jag hjälpa er?

FL: Personliga möten

FL: Brain power!

FL: Ledarskap och medarbetarskap

FL: Vi är våra relationer!

UTB: Arbetsrätt

UTB: Arbetsmiljö

UTB: Rekrytering

UTB: Konflikthantering

UTB: Svåra samtal

UTB: Ledarutveckling

Företagsanpassad utbildning

Projekt där Agera arbetat med föreläsning och utbildning


Engagemang och utveckling!

Utmaning

I en stor organisation med nästan 2000 anställda skulle en gemensam medarbetarundersökning införas. Den var kraftigt ifrågasatt och det fanns flera befintliga undersökningar i organisationen – varför byta ut dem? Ledningen ville skapa engagemang och bedriva utveckling tillsammans med alla medarbetare. Det förutsatte att man svarade på enkäten…

Föreläsning & utbildning Utmaning
Föreläsning & utbildning Insats
Insats

76 föreläsningar bokades in vilket innebar att hela organisationen omfattades. Varför? På vilket sätt? Vilka förväntningar kunde man ha på en ny gemensam undersökning? Skulle det verkligen bli något med arbetet kring resultatet eller som vanligt, en hyllvärmare?

Resultat

Svarsfrekvensen blev 89% och alla svarade frivilligt på undersökningen. Jag stöttade de drygt 100 cheferna i de workshops som följde av undersökningen och medarbetarna kunde både se och uppleva att deras åsikter spelade roll och att de också fick ta ansvar för dessa genom att själva hitta lösningar på det som man inte upplevde fungerade bra.

Föreläsning & utbildning Resultat

Personliga möten som skapar lönsamhet!

Utmaning

Företaget var specialister och hade högt anseende inom sitt område. Att ständigt utbilda och inspirera var en självklarhet för ledningen och en förutsättning för att konsulterna skulle göra ett fortsatt gott arbete.

Föreläsning & utbildning Utmaning
Föreläsning & utbildning Insats
Insats

En föreläsning som handlade om personliga möten utifrån hur vi faktiskt fungerar som människor bokades in. Vad är halo för något och vad får det för konsekvenser? Varför är vi benägna att tycka om människor som är mer lika oss själva och ser mer lika ut? Hur fungerar vårt trygghets- och motivationssystem och hur kan man dra fördelar av dessa och samtidigt undvika nackdelarna? Hur kan man bli bättre på att förstå den man möter och skapa förutsättningar för framgångsrika möten, för båda parter?

Resultat

Tillsammans uppnådde vi målet – fortsatt motiverade och högpresterande konsulter med större medvetenhet och insikter kring hur de själva påverkar sina möten med människor. Jag tycker att det är viktigt med dialog även om en föreläsning är mycket av en monolog. När jag möter en grupp lämnar jag gärna ut ett antal frågeställningar som var och en får tänka till och skriva ned egna svar på, innan jag börjar. På så sätt kan vi föra en dialog under föreläsningens gång – jag påstår något – vad tycker du, vilken är din erfarenhet? Med dagens teknik kan man också (även om man är flera hundra) få svar på vad gruppen har för ståndpunkt i en viss fråga och på några sekunder få fram svaren i diagram och ordmoln. Det är viktigt med interaktivitet!

Föreläsning & utbildning Resultat

Rekrytering som bär upp ditt varumärke

Utmaning

Företaget verkade i en hårt konkurrensutsatt bransch där man slogs om kompetensen med alla medel. Man nyttjade ny teknik, olika forum och media och lyckades relativt bra med att hitta kandidater och locka dem till intervju. Däremot fungerade inte intervjuarbetet lika bra. Det visades sig dels genom att kandidater lade ut kommentarer kring företagets agerande på Facebook och dels genom att flera anställningar blev kortvariga.

Föreläsning & utbildning Utmaning
Föreläsning & utbildning Insats
Insats

I organisationen fanns flera unga chefer med relativt kort arbetslivserfarenhet men med mycket hög specialistkompetens, dock inte från beteendevetarområdet. Jag tog fram en utbildning som tog fasta på värdet av varumärket, det personliga mötet och en strukturerad rekryteringsprocess med intervju- och referenstagningsmallar. Vi tog fram en karta för de mest kritiska tjänsterna och vilka affärskompetenser som var relevanta för dem. Vi hittade sedan kompetensbaserade frågor som skulle kunna hjälpa till att värdera kandidaterna utifrån dessa affärskompetenser. Under en period gjorde jag också en fördjupad intervju med slutkandidaterna genom att låta dem genomgå personlighetsformuläret OPQ.

Resultat

Facebookkommentarerna uteblev och upplevelsen av intervjuerna var rakt igenom god bland kandidaterna, vilket jag följde upp. Rekryteringsarbetet blev spännande och givande för respektive chef som upplevde en ökad tillfredsställelse i arbetet när rekryteringarna började gå i lås. Att hitta den kompetens man behöver är skillnaden mellan att kunna följa affärsplanen eller inte. I det här fallet växte bolaget till den mest betydande aktören inom sitt område.

Föreläsning & utbildning Resultat

Svåra samtal

Utmaning

Det fanns en stark och positiv kultur i företaget kopplat till prestation och framgång! Konkurrensen kunde bitvis vara hård kring att få utmärka sig i olika former som vid interna tävlingar, awards och på kick-offer. Företaget var känt för att lyfta fram talanger och skapa duktiga affärsmän- och kvinnor. Man var inte lika framgångsrik när det blev problem och utmaningar med medarbetarna och ledningen beslutade att samtliga ledare (ca 160 stycken) skulle genomgå en utbildning i svåra samtal.

Föreläsning & utbildning Utmaning
Föreläsning & utbildning Insats
Insats

Jag arbetade fram en utbildning som byggde på företagets kultur och verksamhet. Utbildningen omfattade två dagar och bestod av en dags teori till vilken jag skrev en folder om ca 20 sidor kring arbetet med svåra samtal. Dag två inleddes med att jag presenterade två skådespelare för gruppen, en man och en kvinna, och sedan praktiserade ledarna samtalssituationerna med dem. Övningen blev tight och verklighetsnära och bjöd på både skratt och tårar.

Resultat

Grupperna bestod av max tolv deltagare och man kunde komma från olika delar av landet vilket skapade nya kontaktytor internt. Det var en positiv men inte avsedd effekt när vi startade upp utbildningen! Efter genomförd utbildning upplevde cheferna att de kände sig stärkta inför vardagen och de utmaningar som fanns där. Man tog tag i problem på ett tidigare stadium vilket skapade både tydlighet och trygghet för medarbetarna. Plötsligt var man anställd i ett företag som inte bara sporrade och utmanade till framgång utan också tog hand om de sina när motgångarna kom.

Föreläsning & utbildning Resultat

Fler exempel

Dags för förändring?
Boka föreläsning!

”Den enda dina konkurrenter inte kan kopiera är dina medarbetares engagemang och vilja!”

Agera AB

Om agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd. I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Läs mer