Interim ledare

Skälen till att ta in en interim HR-chef, verksamhetschef eller vd kan vara flera men syftet kan sammanfattas med ord som: spara tid, vara kostnadseffektiv och behålla fokus på det som är viktigast i verksamheten, att under en period förstärka med affärskritisk kompetens för att t. ex. hantera ett vd-byte, generationsskifte eller fusion.

Genom de olika roller som jag har haft; HR-chef, vice vd, vd och styrelseledamot, har jag skaffat mig bred erfarenhet av att hantera extrem tillväxt och hög grad av förändring. Min breda erfarenhet är min styrka! Det handlar om att förstå vad som ska göras, hur det ska göras och vilka som ska göra det.

Jag har ett 360-gradersperspektiv på verksamheten – från kunden och affären till organisationen och den enskilda medarbetaren. Det innebär att jag kan spara tid och resurser för dig som uppdragsgivare!

Hur kan jag hjälpa er?

HR-chef

Verksamhetschef

VD i tjänsteföretag

Styrelseuppdrag

Rådgivare – ny vd/chef, generationsskiften

Projekt där Agera fungerat som interim ledare


Fusion mellan två konkurrenter

Utmaning

En sammanslagning av de två ledande aktörerna i branschen – de två forna konkurrenterna skulle ingå äktenskap! På kort tid skulle ett antal synergier uppnås. En vanlig öppen DD-process kunde inte genomföras då konkurrensverket skulle godkänna affären.

Interim ledare Utmaning
Interim ledare Insats
Insats

Vi började med att bygga en gemensam struktur där vi tog hänsyn till förutsättningar från de tidigare parterna. Det innebar bland annat att utforma en ny gemensam HR-strategi som inte gav den ena eller andra parten företräde. Vi upprättade delegationsordning och verksamhetsledningssystem genom att t. ex. mappa ledningsprocesserna inom företagets olika delar. Tillsammans etablerade vi en ledarplattform och skapade ett gemensamt arbetssätt kring viktiga utvecklingsverktyg som medarbetarsamtal och lönepolitik. Alla chefer fick utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Resultat

Resultatet blev en etablerad HR-strategi som gav cheferna handlingskraft. Jag byggde upp olika verktyg för att hantera uppföljning och utvärdering av deras organisation, t. ex. genom intranät och webbaserad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Cheferna tog ett rejält kliv framåt i sitt ledarskap vilket ökade förutsättningarna för engagerade medarbetare. Jag fanns med i organisationen på deltid under 14 månader.

Interim ledare Resultat

Turn around

Utmaning

Gör en turn around (eller lägg ner)! Bolaget hade flera år med negativt resultat i bagaget, ägarna började tröttna… Orosmoln i form av förluster i stora projekt, risk för bad will på marknaden och oro bland medarbetarna tornade upp sig.

Interim ledare Utmaning
Interim ledare Insats
Insats

Organisationsanalys! Vilka affärer och kunder är lönsamma? Vem kan hantera problemprojekten? Hur ska vi vara organiserade för att skapa lönsamhet och mesta kundnytta? Är det rätt storlek på kostymen? Hur bygger vi en gemensam värdegrund som skapar handlingsfrihet, eget ansvar och engagemang?

Resultat

Min insats mynnade ut i en organisationsförändring vilket också innebar uppsägningar. Vi avslutade identifierade problemprojekt med bibehållna kundrelationer. För första gången på flera år visade bokslutet på svarta siffror, vilket skapade en begynnande framtidstro bland medarbetarna. En ny lösning introducerades på marknaden som satte fart på affärerna! Min insatstid på företaget var 12 månader.

Interim ledare Resultat

Förvärv

Utmaning

Bolaget ville ta tillvara en möjlighet att snabbt lägga beslag på ett nytt marknadsområde kopplat till den snabba tekniska utveckling som företagets produkter kännetecknades av. För att kunna göra detta behövde man hitta en lösning kring försäljning och marknadsföring – hur skulle man få kontakt med marknaden?

Interim ledare Utmaning
Interim ledare Insats
Insats

Ett antal aktörer inom call center/telefonförsäljning utvärderades. En aktör framstod som slutkandidat när jag blev inkopplad i DD-processen. Vid en noggrannare analys av medarbetare, personalomsättning och förutsättningar kring rekrytering visade det sig att dessa delar var resurskrävande, både i form av tid och pengar.

Resultat

Förvärvet genomfördes inte. Företaget etablerade istället en egen avdelning där jag var med och etablerade en struktur för hur försäljningen skulle drivas och följas upp samt hur medarbetarna skulle introduceras och vidareutvecklas i arbetet. Enheten hade låg personalomsättning och genererade mycket goda resultat!

Interim ledare Resultat

Omställning och övertalighet

Utmaning

Organisationen hamnade i den största strukturomvandlingen på trettio år samtidigt som konjunkturen drog undan mattan under fötterna. Detta ledde till den största förändrings- och uppsägningsvågen som man upplevt.

Interim ledare Utmaning
Interim ledare Insats
Insats

Jag var med och förhandlade om både förändring och övertalighet. Vi genomförde en kartläggning av den befintliga organisationen i relation till den nya och upprättade turordningslistor, samt förhandlade fram undantag från dessa med hänsyn till särskilda behov. Jag skötte kontakter med Länsarbetsnämnden och media, eftersom övertaligheten väckte stor uppmärksamhet i radio och tidningar. Under hela processen såg jag till att den interna kommunikationen med både berörda verksamheter och verksamheten i stort fungerade. Min insats omfattade även att utvärdera omplaceringsmöjligheter, och till slut – genomföra uppsägningarna tillsammans med respektive chef för de berörda medarbetarna.

Resultat

Vi lyckades bibehålla förtroendet för varumärket då dialogen med media fungerade väl. Genom ett mycket bra samarbete med berörda fackförbund genom hela förhandlingsprocessen lyckades vi skapa lugn och trygghet i en situation som berör och upprör alla oavsett om man är den som får gå eller inte. Den löpande verksamheten påverkades inte, vilket bekräftades av kunderna.

Interim ledare Resultat

Fler exempel

Hur jag kan hjälpa er?
Kontakta mig

”Teknik, marknad och siffror – för att lyckas måste allt bindas ihop med sunt ledarskap”

Agera AB

Om agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd. I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Läs mer